CELE ZADANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie został utworzony na mocy Uchwały Nr III/31/99 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonuje swoje obowiązki z upoważnienia i w imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie realizuje zadania na sieci dróg powiatowych na terenie:
miasto Braniewo
gmina Braniewo
miasto i gmina Frombork
gmina Płoskinia
miasto i gmina Pieniężno
gmina Lelkowo
gmina Wilczęta

Do zakresu działania ZDP należy w szczególności:

1.Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
2.Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych
3.Pełnienie funkcji inwestora
4.Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynieryjskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
5.Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
6.Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
7.Koordynacja robót w pasie drogowym
8.Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
9.Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
10.Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
11.Wykonywanie robót interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających
12.Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
13.Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
14.Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
15.Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
16.Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym
17.Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą
18.Orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego
19.Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych
20.Wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych